Vedr. vindmølleplanlægning i Thisted Kommune

Generelt om vindmøller

Danmarks Naturfredningsforening (DN) ønsker vindmøller – men ikke i naturen.

DN vil forsvare værdifuld natur og de få landskaber, der endnu er uforstyrrede af tekniske anlæg. Vindmøllerne skal ikke stå i den natur, som i dag kun udgør 20 % af Danmarks areal. Der er fortsat egnede placeringer til nye vindmøller. Den største udbygning bør ske på havet (efter grundige miljøundersøgelser), men også på land, hvor der allerede er påvirkning fra tekniske anlæg, f.eks. på industrihavne og langs store vejanlæg.

Der er også plads på landbrugsjorden i nogle landsdele. Markerne kan stadig dyrkes og mange landmænd vil gerne lægge jord til vindmøller.

 

Vindmølleplanlægning i Thisted Kommune

Grundlæggende mener DN-Thy, at Thisted Kommune ikke skal fortsætte med at at tillade opførelse af store vindmøller. Kommunen er jo, som den selv skriver, selvforsynende med vindproduceret el. Skal vi virkelig satse på at levere overskudstrøm til spotpris til Sverige, Norge og Tyskland? 

Den foreliggende planproces er desværre vendt på hovedet i forhold til normal procedure, idet udgangspunktet er 22 vindmølleprojekter udarbejdet af ressourcestærke interessegrupper eller enkeltpersoner, der på mere eller mindre tilfældige arealer satser på store økonomiske gevinster baseret på skatteydernes bidrag. Alt sammen uden skelen til naturværdier, landskaber eller naboer.

 

DN mener at følgende områder i Thy skal friholdes for vindmøller:

 • Fredede områder
 • Klitplantager og skove
 • Natura 2000-områder og nærmeste omgivelser
 • Områder med bilag IV-arter
 • Nationalpark Thy, jf. bekendtgørelsen
 • Beskyttede naturtyper (eng, hede, mose, overdrev mv. i NBL § 3)
 • Strandbeskyttelses- og klitfredningszoner (300 m)
 • Udpegede værdifulde landskaber i kommuneplanen
 • Kommuneplanens opmærksomhedspunkter, f.eks. udpegede kulturmiljøer,

stilleområder, geologiske interesseområder, beskyttede sten- og jorddiger, økologiske forbindelseslinjer, lavbundsområder, skovrejsningsområder m.m.

 

Det bemærkes, at Thisted Kommune konsekvent afviser ansøgninger til husstandsvindmøller i de landskabelige interesseområder.

 

Efter en screening har Thisted Kommune udtaget 8 områder til debatoplægget.

 

DN-Thy vil især pege på 2 projekter, som efter vores opfattelse konflikter afgørende med natur- og landskabsværdierne. De bør derfor ikke medtages i vindmølleplanen.

 

 

Vindmølleområdet Tandrup

 

Sammenfatning af screeningsnotatet (Rambøll)

 

Vindmølleområdet Tandrup konflikter med de nedenstående forhold:

 •  § 3 beskyttet natur
 •  Natura 2000-områder
 •  Landskabelige interesseområder
 •  Stilleområder
 •  Kulturhistorie (kulturhistorisk interesseområde)
 •  Berørte borgere
 •  Afstand til øvrige vindmøller

 

Foruden berørte borgere og afstanden til øvrige vindmøller vurderes det især at være problematisk med Natura 2000-område, Landskabelige interesseområder, Stilleområde og kulturhistorie.

 

 

Vindmølleområdet Villerup Eng

 

Sammenfatning af screeningsnotatet (Rambøll)

 

Vindmølleområdet Villerup Eng konflikter med de nedenstående forhold:

 • Beskyttede sten- og jorddiger
 • Drikkevandsinteresser
 • § 3 beskyttede vandløb
 • § 3 beskyttede natur
 • Natura 2000-områder
 • Landskabelige interesseområder
 • Økologiske forbindelseslinjer
 • Berørte borgere
 • Afstand til andre vindmøller

 

Foruden berørte borgere og afstanden til øvrige vindmøller vurderes det især at være problematisk med økologisk forbindelseslinje og § 3 beskyttet vandløb og natur.

 

Den vilde natur og de store landskaber i Thy er en ressource, som vi ikke har råd til at miste.

 

Med venlig hilsen

 

Ib Nord Nielsen

formand

DN-Thy