Klage over Thisted Kommunes dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 til etablering af hestehegn på matr. Nr. 29a, Skyum by, Skyum.

 

Under henvisning til Thisted Kommunes dispensation af 6. oktober 2016, brev-ID: 2374952, skal Danmarks Naturfredningsforening (DN) hermed tillade sig at klage over afgørelsen i ovennævnte sag.

 

Forud for ovennævnte dispensation fra §18 har det allerede opsatte og særprægede hestehegn været behandlet som dispensationssag i forhold til fredningen i Skyum Bjerge (Overfredningsnævnet 26. januar 1951).

I fredningsnævnets (FN) afgørelse af 17. april 2015 (FS 58/2015) blev der ikke givet dispensation pga. hegnets størrelse, omfang, valg af materialer og dominerende udseende i landskabet. Sagen ankes af lodsejeren, og Natur- og Miljøklagenævnet (NMK) kommer med en afgørelse den 17. december 2015 (NMK- 522- 00289). Her stadfæster NMK FN`s afgørelse af 17. april. I kendelsen fastslås det, at hegnet er i strid med fredningens forbud mod anbringelse af skæmmende indretninger.

Sagen rejses igen over for FN, idet ansøgningen nu omhandler en reduceret hegning inden for det fredede område. FN afviser at give dispensation i afgørelse af 30. juni 2016 (FN-NJN-8-2016) med samme begrundelse som i første afgørelse af 17. april 2015. Denne afgørelse er anket til NMK af ansøgeren.

 

De storbakkede morænelandskaber i Thy er beriget af karakteristiske bronzealderhøje, som minder os om, at landet og landskabet har været beboet af mennesker i tusinder af år. Naturbeskyttelseslovens § 18 har netop til formål, at beskytte og sikre disse monumenter mod forringelse af indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. Samtidig skal loven sikre de arkæologiske lag i området omkring gravhøjene.

I det fredede Skyum Bjerge ligger 17 gravhøje fra bronzealderen, hvoraf de seks, som berøres af den skæmmende hegning, ligger smukt på rad og række hen over en bakkekam. I nogle af højene er der fundet kostbare gravgaver som ringguld, våben og smykker af bronze.

 

Det fremgår af Thisted Kommunes dispensation, at det skæmmende hegn kan opstilles på fredningsgrænsen mindre end 50 meter fra gravhøjene.

 

DN mener:

 

  • at hegnet har en usædvanlig udformning og højde og skæmmer landskabet og gravhøjene (jf. FN og NMK afgørelserne)
  • at tilsvarende hegnstyper normalt kun anvendes til mindre indhegninger, såkaldte fangfolde, der alene anvendes i forbindelse med udsætning og indfangning af græssende dyr.
  • at en placering af det dominerende og skæmmende hegn mindre end 50 meter fra de spektakulære gravhøje er alt for tæt på.
  • at området i Kommuneplan 2010- 2022 er udpeget som ”landskabeligt interesseområde”.
  • at den intakte fortidsmindebeskyttelseszone skal holdes fri for anlæg.
  • at Thisted Kommunes vurdering af, at hegningen er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendom og dermed kan udløse dispensation, vil flytte grænsen for, hvad der kan dispenseres for omkring vore fortidsminder (præcedens).

I praksis administreres beskyttelseszonerne omkring vore fortidsminder meget restriktivt og normalt gives der kun dispensation i ”særlige tilfælde”, jf. kravet i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.

Efter DN`s opfattelse er den konkrete sag langt fra et ”særligt tilfælde”.

På den samlede baggrund anmoder Danmarks Naturfredningsforening om, at Natur- og Miljøklagenævnet vedtager en omgørelse af Thisted Kommunes afgørelse

 

Med venlig hilsen

 

Ib Nord Nielsen

Formand

DN Thy

 

 

 

 

 

Sådan ser det ud.