Dato: 8. september 2016

Natur- og Miljøklagenævnet
c/o Thisted Kommune 
Masnedøgade 20
2100 København Ø
Telefon: 39 17 40 00
Mail: dn@dn.dk

Klage over Kanalvej 39, 7700 Thisted.
Thisted Kommune har den 15. august 2015 meddelt godkendelse efter § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til Kanalvej 39, 7700 Thisted. Danmarks Naturfredningsforening (DN) påklager hermed godkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.
DN finder, at der er flere væsentlige mangler i miljøgodkendelsen:  
Der er ikke sat vilkår om staldenes udseende, andet end at de, jf. vilkår 2.3.2.4. ikke må ”op-føres i blanke eller reflekterende materialer”. Af visualiseringen fremgår det, at stalde, gylle-beholdere og siloer bliver holdt i lyse materialer, men er farvevalg og materialer ikke angivet som vilkår, er det op til ansøger at vælge, hvilke materialer og farver han vil bygge i.
I godkendelsen er der ikke angivet en beplantningsplan, hvilket DN finder uacceptabelt for et så stort barmarksbyggeri. Iflg. vilkår 2.3.2.5. skal der ”etableres slørende beplantning omkring projektet bestående af enkeltstående træer og gruppebeplantninger”. Men af vilkår 2.3.2.6 fremgår det, at ”beplantningsplanen først skal udarbejdes efter denne godkendelse og godkendes af Thisted Kommune”. Dermed fjernes den fulde viden om projektet, som borgere og lægmand skal vurdere. Kommunen godkendelse af projektet, er dermed heller ikke fuldt vurderet, grundet den manglende plan.
Kommunen har ikke taget stilling til, om projektet er erhvervsmæssigt nødvendigt. Dette skal vurderes, og er også at betragte som en mangel i godkendelsen.
I tilgift er projektet beliggende inden for et kulturhistorisk interesseområde, og jf. kommuneplanens retningslinjer (13.1) skal ”Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier bør ikke finde sted”. Denne retningslinje ser kommunen med dette projekt bort fra. DN finder at projektets størrelse må sammen-lignes med industri/anlæg, og derfor ikke bør etableres i området.  
Visualiseringen viser, at der især vil være en indsigt til projektet fra Egebaksande. Idet der ikke er lavet en beplantningsplan, er det ikke muligt at vurderer hele projektet. 
DN har fra flere sider hørt, at det aktuelle husdyrbrug er en del af de såkaldte ”Månegrisprojekt”. Det fremgår dog ingen steder af godkendelsen. Husdyrbrugsprojekter, der er en del af ”Månegrisprojektet”, bør omfattes af kommunens stillingtagen til emissioner i forhold til intentionerne bag ”månegrisprojektet”. I den sammenhæng skal vi især pege på sådanne forhold som næringsstofbelastning og forurening med kobber og zink af jorden og vandmiljøet fra produktionen, uanset hvorledes husdyrgødning mv. håndteres. Dette bør ske, for at offentligheden kan vurdere et sådant projekt i forhold til de tilkendegivelser, der er omkring ”Månegrisprojektet”, jf. husdyrgodkendelseslovens formål, herunder særligt lovens § 1, stk. 2.
Danmarks Naturfredningsforening anmoder hermed Natur- og Miljøklagenævnet om at omgøre miljøgodkendelsen til et afslag.
Med venlig hilsen

Therese Nissen    
Natur- og Miljømedarbejder   
Tlf.: 31 19 32 31, E-mail: tgdn@dn.dk