DN Thy har afholdt årsmøde den 24. oktober på VUC i Thisted. Der var ca. 50 til stede ved mødet. Ib Nord Nielsen bød velkommen til de fremmødte. Knud Allan Knudsen blev valgt til ordstyrer og gav derefter ordet til formanden.

Årsberetningen, som kan læses herunder, blev læst op og blev accepteret af forsamlingen uden yderligere kommentarer. Et spørgsmål fra forsamlingen, om ikke man kunne udnytte ledige bygninger til nationalparkcenter, blev besvaret af Esben Oddershede: Der er bred enighed om nybyggeri, finansieringen er ved at være på plads og arkitektkonkurrencen bliver udskrevet næste år. Et spørgsmål om aldersfordelingen i DN kunne ikke besvares entydigt.

Valg til bestyrelsen resulterede i genvalg til Nanna Gad, Erik Bach Jensen, Poul Sivertsen og Alice Skriver.

Der meldte sig ingen som kandidat til suppleantposterne.

Der var ingen indkomne forslag og heller ingen kommentarer under eventuelt.

Hermed kunne ordstyrer afslutte denne del af årsmødet. Resten af aftenen var udformet som et naturpolitisk vælgermøde med kandidater fra de forskellige partier til det kommende kommunalvalg. 7 partier havde sendt kandidater:

 • Det konservative Folkeparti: Niels K. Vistisen (NKV)
 • Venstre: Esben Oddershede (EO)
 • SF: Anette C. Rasmussen (ACR)
 • Socialdemokratiet: Ulla Vestergård (UV)
 • Alternativet: Joakim Kjeldsen (JK)
 • Enhedslisten: Kirsten Strandgård (KS)
 • Liberal Alliance: Gitte Søe Larsen (GSL)

Der var på forhånd udsendt emner, som vi gerne ville høre kandidaternes mening om, til de enkelte partier. I aftenens løb kom vi forbi de fleste og herefter refereres nogle kommentarer til de enkelte emner fra partierne.

Første emne var: Økologisk mad på kommunens institutioner. KS: Vi går ind for det, men det koster. JK: Vi går efter 60% Økologi. Støtter økologisk omlægningstjek. UV:  Landbruget er et erhverv, der giver indtægt til kommunen. Institutionerne må selv styre andelen af økologi i maden. Det går stille og roligt i den rigtige retning. EO: Markedet skal afgøre, hvor meget økologi, landbruget skal levere. NKV: Vi må have intelligent målsætning mht. økologi. Hellere satse på lokale råvarer end ensidigt på økologi. GSL: Institutionerne skal selv vælge, hvad de vil købe.

Nationalparken: Hvordan vil I styrke den grønne profil? EO: Der må være en fornuftig balance mellem benyttelse og beskyttelse. ACR: Vi må værne om naturværdierne. UV: Vi skal også kunne benytte os af det. Der skal være regler for færdsel. Vi skal sælge det godt.  Ser positivt på møllerne i Østerild Plantage. JK: Kommunikationsstrategi. Der bør være et samarbejde mellem nationalparken og kommunen. Naturen skal bruges, men passes på. KS: De midlertidige begrænsninger øger interessen for at opleve, hvad der måtte være i området, når begrænsningerne ophæves. Hvad er egentlig natur?  GSL: Folk skal ud at bruge naturen. Kun derved lærer børn hvordan man skal passe på den. Naturen må ikke blive fremmed for os.

Affaldssortering: UV: Det er ikke optimalt, som det fungerer nu. Der bør være ens vilkår for alle i kommunen. EO: Vi skal genbruge 50%. Lige nu har vi et negativt energiregnskab. JK: Selvfølgelig skal vi sortere. GSL: Fornuftig planlægning er nødvendig.

Planlov, udvikling af kystnærhedsområder?  EO: Der er kun tale om meget små lempelser. UV: Det er meget komplekst. Store mængder af temmelig ulæselig tekst. Det må gøres mere tilgængeligt.

Kæmpevindmøller? GSL: De skal ud på havet. KS: Møller på land skal være effektive. Der skal være gratis strøm til de lokale. JK: Ud på havet med dem. ACR: Vi er imod kæmpevindmøller på land. Problemer med lavfrekvent støj og lysblink.

Der blev udvekslet synspunkter, givet oplysninger og diskuteret de emner, der interesserer os. Det blev en udbytterig aften, og forhåbentlig blev alle lidt klogere på, hvor krydset skal sættes på valgdagen.


Årsberetning 2017

Lokalafdelingen - DN Thy

Sidste år blev årsmødet afholdt den 1. november på Stenbjerg Kro.
Der deltog i alt 27 personer.

Efter den formelle del af årsmødet, hvor der blev valgt 3 nye medlemmer til bestyrelsen, fortalte naturjournalist Jan Skriver om Lille Vildmoses forvandling fra spagnumproduktionsområde til naturparadis. Foredraget blev illustreret med en serie fremragende fotos. Især billederne af dyrelivet gjorde indtryk. Vi så bl.a. elg, krondyr, vildsvin, havørn og kongeørn.

Den nye bestyrelse konstituerede sig den 17. november 2016 med Ib Nord Nielsen som formand, Poul Hald-Mortensen som næstformand og Finn Engholm som sekretær. Med de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Henning Christensen, Amtoft, Ditte Christensen, Klitmøller og Børge Petersen, Hurup var bestyrelsen således fuldtallig med 12 medlemmer og fornyet med 25%. Desværre blev der ikke valgt en suppleant.  

Den nye bestyrelse er bredt sammensat, hvad angår erhverv, uddannelse og erfaring. Men desværre fortsat med en skæv køns- og aldersfordeling og stadigvæk med for få medlemmer fra den sydlige del af kommunen.

DN Thy omfatter et stort geografisk område (Thisted Kommune) med værdifulde naturarealer og et stort landbrugserhverv. Nationalpark Thy udgør 22% af kommunens areal på 1095 km2.

I en landdækkende analyse af naturen i Danmarks 98 kommuner er naturkapitalen for Thisted Kommune opgjort. Den bygger på data fra det nationale biodiversitetskort, som er udført af forskere fra DCE, Aarhus Universitet. Naturkapitalen er et værktøj, der skabe overblik over naturens omfang og kvalitet i kommunerne, ved at beregne en score mellem 0 og 100 procent. Naturkvalitetsindekset kan bruges til at iværksætte initiativer, der kan beskytte god natur og forbedre mindre god natur.

Thisted Kommune har en score på 41, det 13. højeste i Danmark. Det højeste er Fanø Kommune med 80 og det laveste Struer Kommune med 11.

Ved at sikre den eksisterende natur og skabe ny natur kan kommunen styrke og bruge naturkapitalen til at markedsføre sig over for turister eller tillokke danskere, der overvejer at bosætte sig i kommunen.

Det komplekse sagsområde er en udfordring for en forening, som hovedsagelig bygger på frivilliges indsats. Det er derfor bydende nødvendigt at tilgodese og udnytte det enkelte bestyrelsesmedlems specialviden og interesser optimalt.

Ud over arbejdet i bestyrelsen er DN Thys bestyrelsesmedlemmer knyttet til en lang række poster i bestyrelser, råd, styregrupper og netværk: Bestyrelsen for Nationalpark Thy, Nationalparkrådet, Naturplejenetværk for Nordvestjylland, Det Grønne Råd, Limfjordsnetværket, Naturstyrelsen Thys Brugerråd, forskellige styre- og arbejdsgrupper i nationalparken, Vejlernes Naturråd m.fl. Hertil kommer deltagelse i Fredningsnævnets og Miljø- og Fødevareklagenævnets/Planklagenævnets besigtigelser.

I det forløbne år har der været afholdt 10 bestyrelsesmøder, som når det er nødvendigt kombineres med en forudgående besigtigelse i marken. F.eks. fredningen ved Lild Strandkær, som vi besøgte i år.

En sammentælling af de indkomne sager og henvendelser ligger på 579 (684 i 2016). Et fald på 15% (der var en stigning på 25% sidste år). Langt de fleste afgørelser kommer fra Thisted Kommune, som er myndighed på flertallet af natur- og miljøsagerne. Men også afgørelser fra Fredningsnævn, Miljø- og Fødevareklagenævnet og Miljø- og Fødevareministeriet fylder meget.

DN Thys medlemstal er pr. 1. oktober 2017: 923. En tilbagegang på 65 medlemmer eller   - 6,5% i forhold til sidste år. Det er ikke unormalt, at der sker et fald i medlemstallet efter en hvervekampagne, som den vi havde i 2016. DN har på landsplan ca. 130.000 medlemmer.

Arrangementer

Vi har gennem året afholdt en række arrangementer for både børn og voksne. Oftest i godt samarbejde med andre grønne foreninger og institutioner: Biologisk Forening for Nordvestjylland, Dansk Botanisk Forening, Foreningen til Svampekundskabens Fremme, Støtteforeningen for Nationalpark Thy, Folkeuniversitetet Thy m.fl.

Årets arrangementer startede søndag den 2. april med den traditionelle affaldsindsamling, som foregik flere steder i Thy. DN-Thys arrangement foregik nord for Klitmøller med 17 deltagere. Summen af de i alt 14 indberetninger gav 2.074 kg affald, 255 dåser med pant og 538 dåser uden pant. Lidt mindre end sidste år.

Af andre arrangementer skal nævnes: 26. april – Foredrag om myrernes forunderlige liv (42), 7. maj – Cykeltur i Tved Klitplantage (20), 18. juni - De Vilde Blomsters Dag (30), 10. september – Kronhjortens brunstbrøl i Sårup (25), 17. september - Svampetur til Thagaards Plantage (31) og sidst, men ikke mindst 23. september – Temadag - en hel lørdag - over emnet: ”Biodiversitet – hvordan stoppes tilbagegangen” (60).

Det bør også nævnes, at mange medlemmer fra DN-Thy deltog i årets Naturmødet i Hirtshals fra den 18. – 20. Maj. Det kan anbefales at deltage i maj 2018.

I det forløbne år har vi fået en ny hjemmeside, som vi løbende arbejder på at forbedre. Det overvejes endvidere at oprette en Facebookprofil.

Det ville lette både kommunikation og økonomi, hvis vi kunne få en komplet liste over eksisterende e-mailadresser fra vores medlemmer. Det bør være en opgave for DN-centralt at indsamle disse oplysninger i forbindelse med kontingentindbetalingen.

Det arbejder vi med

Som allerede nævnt modtager DN Thy flere hundrede sager om året fra Thisted Kommune, Miljø- og Fødevareministeriet og Fredningsnævnet. Alle sager uanset art gennemgås og nærlæses, hvis der er behov for det. I et lille antal af sagerne, f.eks. hvis der er givet tilladelse til indgreb i beskyttet natur, anker DN tilladelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vi er påpasselige med at udvælge de væsentligste sager og med at være omhyggelige med faglige og saglige begrundelser for de indsigelser, vi fremsender til myndighederne.

Alle klagemuligheder er nu samlet i Nævnenes Hus i Viborg, som er en styrelse under Erhvervsministeriet, der leverer sekretariatsbistand til en række uafhængige domstolslignende nævn. Uden at tage stilling til om udflytningen af de statslige arbejdspladser til Viborg er fornuftig eller ej, må vi konstatere, at kun få af de erfarne medarbejdere flyttede med. 8 ud af 76 oprindelige medarbejdere.  Dette har medvirket til, at sagsbehandlingstiden er blevet urimelig lang. Et år er ikke usædvanligt.

Det er ikke kun klagenævnene, som har problemer med sagsbehandlingstiden. DN-Thy har konstateret, at det samme er sket med administrationen af de tre ansvarsområder strandbeskyttelseslinjen, klitfredningslinjen og oversvømmelsesdirektivet. Her er myndighedsadministrationen udflyttet til Kystdirektoratet i Lemvig.

En sag om om overtrædelse af naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelseslinjen, som DN-Thy anmeldte til Kystdirektoratet den 8. november 2016, er endnu ikke taget op til realitetsbehandling trods flere rykkere.

I år (18. januar) har DN anket 1 afgørelser fra Thisted Kommune vedrørende en landzonetilladelse og en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Denne sag ligger fortsat ved klagenævnet, og der forhandles pt om en ændret løsning, så klagesagen evt. kan aflyses.

Sammenfattende har vi anket ca. 2 promille af de modtagne afgørelser.

Det er noget af en myte, at DN ”rejser den ene sag efter den anden”. Virkeligheden er en helt anden, idet langt de fleste afgørelser er veldokumenterede og i overensstemmelse med lovgivningen.

På landsplan har DN i 2016 sendt 155 klager til Natur- og Miljøklagenævnet ud af ca. 1400 afgørelser. DN har fået medhold i ca. 58% af de realitetsbehandlede sager i klagenævnet.

Lokalt har DN-Thy i det forløbne år fået medhold i 2 sager og tabt 0. Begge sagerne var sendt til Natur- og Miljøklagenævnet i 2016.

Nogle vigtige arbejdsområder, enkeltsager og udfordringer

Uden at gå meget i detaljer, vil jeg gerne fremhæve nogle få emner, som har optaget bestyrelsen i årets løb.

 

Nationalpark Thy

DN-Thy er fortsat repræsenteret både i nationalparkbestyrelsen (Jens Brolev) og nationalparkrådet (Ib Nord Nielsen).

Den nye bestyrelse skulle tiltræde sin funktionsperiode fra den 1. januar 2017, men vi skulle helt hen til den 10. februar inden bestyrelsen kunne holde sit første møde.

Forinden havde der udspillet sig en uskøn proces omkring ministerens udpegning af bestyrelsen. Først kom der en udmelding om, at ministeren ønskede en mindre bestyrelse, hvor Støtteforeningen for Nationalpark Thy, Foreningen af Aktive Kystbyer og Museum Thy ikke længere skulle have plads i bestyrelsen. Herefter blev Foreningen af Aktive Kystbyer alligevel medtaget efter et åbenlyst politisk pres. Museum Thy kom ikke med, og hermed er en af de bærende søjler i nationalparken – kulturhistorien – ikke repræsenteret i bestyrelsen!

I sidste årsberetning pegede DN på, at ”Valget af organisationer skal afspejle interesserne i den enkelte nationalpark, og der vil i den forbindelse blive tilstræbt en balance mellem naturbeskyttelses- og benyttelsesinteresser”. Citat: Bemærkningerne til nationalparkloven. Efter vores opfattelse står der nu 7 – 4 til benyttelsesinteresserne. Heri er endda medregnet, at Nationalparkrådet valgte Poul Nystrup Christensen, Biologisk Forening for Nordvestjylland til bestyrelsen.

Ministeren udpegede Torben Juul-Olsen til ny bestyrelsesformand og efterfølgende blev Esben Oddershede valgt til næstformand af bestyrelsen.

Nationalparkcenter Thy i Vorupør har længe været øverst på to-do-listen. Efterhånden, som arbejdet med en realisering skrider langsomt frem, tegner der sig et lidt andet billede end først planlagt. De tre fremtidige indgange til nationalparken vil blive Lodbjerg Fyr i syd, et nyt Nationalparkcenter Thy etableret i en klit i Vorupør samt Hanstholm Fyr i nord. De tre såkaldte ”trædesten til naturen” skal inspirere besøgende til gå på opdagelse i hele nationalparken. Restaureringsprojektet på Lodbjerg Fyr starter i 2018. Alt i alt en spændende plan, som vi glæder os til at se ført ud i livet.

Der regnes med en samlet projektøkonomi på ca. 80 mio. kr. over 5 år.

DN–Thy prioriterer arbejdet i Nationalpark Thy meget højt, og vi vil fortsat støtte udviklingen aktivt og positivt i både bestyrelse og råd.

 

Grønt Guld projekter

Er en pulje penge som aktive ældre DN'er, der yder en indsats for sig selv og andre, giver gode oplevelser i naturen og samtidig passer på og viser hensyn til naturen, kan søge.

For andet år i træk støtter VELUX Fonden de aktive ældre i Danmarks Naturfredningsforening med en beløbsramme på op til 2 millioner kr.

I Thy er indtil nu støttet 2 projekter:

 • ”Folk og Fisk ved Stenbjerg Landingsplads”. Erik Bach Jensen og en gruppe ældre frivillige fra Nationalpark Thy formidler natur og kultur fra Stenbjerg Landingsplads Bevilling: 16.400 kr.
 • ”Fotosafari for juniorer”. Aktive ældre fra Biologisk Forening for Nordvestjylland og DN Thy vil opsætte shelters med tilhørende muldtoilet, bålplads og borde ved Biologisk Forening for Nordvestjyllands nye Naturcenter Tved Gl. Skole. De nye udendørs-faciliteter skal danne base for aktiviteter målrettet børn og unge. I første omgang en fotosafari for juniorer, hvor børn og unge lærer at tage fotos af naturen i naturen.

Bevilling: 50.000 kr.

 

Vindmøller i Thisted Kommune

Danmarks Naturfredningsforening ønsker vedvarende energi og accepterer derfor vindmøller, men ikke i vores naturområder og store landskaber, som vi skal værne om.

Status for vindmølleplanerne i Thy følger for tiden 3 spor.

 • Kommunalbestyrelsen besluttede 20. december 2016, at tre områder indgår i forslaget til ny vindmølleplan, nemlig Sindrup, Nørhå Nord samt Tagmark ved Hillerslev.

DN har i et høringssvar anmodet om, at Sindrup udtages af planen, da det ligger i et landskabeligt interesseområde.

Det politiske system har endnu ikke taget stilling til, om alle tre forslag skal medtages.

 • Erhvervsstyrelsen indkaldte i marts ideer og forslag til udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i Østerild. Regeringens har planer om at udvide testcentret i Østerild med to vindmøller, der kan blive op til 330 meter høje – 80 meter mere end den højeste nuværende mølle. Udvidelse skal foregå mod syd, og heldigvis droppede man planerne om en udvidelse mod nord.

DN vil tage stilling til udvidelsen, når der foreligger en VVM-redegørelse og den konkrete placering af og højde på vindmøllerne kendes. Under alle omstændigheder bliver der tale om en ny anlægslov, som vi ikke har megen indflydelse på.

 • Udskiftningen af vindmøllerne ved Hanstholm Havn er nu en realitet, idet Thisted Kommune endeligt har vedtaget Kommuneplantillæg nr. 45 og Lokalplan nr. 3-006 vedr. Vindmøller ved Hanstholm Havn samt VVM-redegørelse og miljøvurdering. Endvidere blev den sammenfattende redegørelse og forslag til VVM- tilladelse godkendt.

Især surfernes protester over den østligste vindmølle har fået bølgerne til at gå højt i medierne. Også DN havde foreslået at placere den østligste mølle nærmere havnen, men ingen af de indsendte bemærkninger gav kommunen anledning til ændringer i planforslagene eller miljørapporten.

 

Lidt om et svinebrug på Kanalvej 39

Sagen om det såkaldte ”Månegrisprojekt” har fyldt meget i medierne det sidste års tid.

Her skal der ikke bruges megen tid og plads til at beskrive og analysere forløbet, men blot stilfærdigt gøres opmærksom på, at DN påklagede miljøgodkendelsen, fordi man fandt, at godkendelsen var behæftet med flere væsentlige mangler, og at projektets skulle sammenlignes med et industrianlæg. Det fremgik ikke ingen steder i kommunens godkendelse, at der var tale om et særligt ”Månegrisprojekt”!

Da Miljø- og Fødevarenævnet efter 10 måneders sagsbehandling stadfæstede Thisted Kommunes afgørelse skrev Landbrugsavisen: ”Ankenævn fejer Månegriskritikere af banen”. Det må man sige, er noget af en tilsnigelse og fordrejning. Nævnet forlangte 17 vilkårsændringer for at stadfæste afgørelsen, og nævnet skrev også, at de ikke anså projektet som værende ”erhvervsmæssigt nødvendigt”.

DN fik således medhold i sin anke og klagegebyret tilbagebetalt!

Og herefter tog historien en helt an drejning!

 

Ny kommuneplan og Det Grønne Danmarkskort

Forslaget til Kommuneplan 2017-2029 kommer i offentlig høring 8 uger i januar-februar.

Planen forventes endelig vedtaget af den nye kommunalbestyrelse i marts 2018.

Sideløbende skal kommunen senest den 15. januar 2018 nedsætte et lokalt Naturråd sammen med Morsø Kommune. Rådet skal bistå kommunerne med udpegning af områder til Grønt Danmarkskort (Planloven), som skal være en del af kommuneplanen.

Målet er, at kortet giver et samlet overblik over, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden er potentiale for at skabe ny natur. Det er hensigten, at Grønt Danmarkskort - på tværs af kommunegrænser og kommuneplaner - skal vise, hvordan nuværende natur sammen med ny natur skal bindes sammen i ét stort landsdækkende naturnetværk. Den danske natur får således mere plads og bliver mere robust til gavn for spredning af vilde dyr og planter.

Grønt Danmarkskort er det højest prioriterede område for DNs afdelinger at give input til i forbindelse med den kommende kommuneplan 2017.

Det lokale naturråds arbejde vil udmøntes i et kommuneplantillæg. Som det ser ud nu, bliver det sandsynligvis et kommuneplantillæg, som kommer til at omhandle udviklingsområder og Grønt Danmarkskort i ét.

Kommuneplantillæg vedr. udviklingsområder udarbejdes efter at erhvervsministeriet forventeligt i 3. kvartal 2018 har udstedt et landsplandirektiv om udviklingsområder.

 

Ny planlov

I juni 2017 blev såvel planloven, som reglerne om strandbeskyttelseslinjen ændret. Der er rigtig mange ændringer og tilføjelser, som det vil føre for vidt at gennemgå her.

I første omgang bør vi have fokus på på kommunens strategi for udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen og den nye planlovs mulighed for ændringer af sommerhusområder.

Det er en kæmpe udfordring for DN.

 

Afslutning

Til sidst vil jeg takke alle samarbejdspartnere, frivillige hjælpere, bestyrelsesmedlemmer og alle aktive for deres arbejdsindsats i 2017. Vi vil fortsat arbejder for, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med en rig og mangfoldig natur, et smukt og varieret landskab og et rent og sundt miljø.

Tak!

24. oktober 2017

 

På bestyrelsens vegne
Ib Nord Nielsen
formand