Årsmødet 2016.
Årsmødet blev i år igen afholdt på Stenbjerg Kro. Der var ialt 27 personer til mødet. Formand Ib Nord Nielsen bød velkommen og foreslog Knud Allan Knudsen som ordstyrer. Da denne havde konstateret mødet lovligt indkaldt, gav han ordet til formanden, som derefter aflagde beretning. Denne kan læses herunder. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
På valg til bestyrelsen var Finn Engholm, Poul Hald-Mortensen, Poul Rich og Kent Klemmensen. De to førstnævnte var villige til genvalg, mens de to sidste ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Desuden havde Robert Mogensen ønsket at træde ud at bestyrelsen, da han ikke længere bor i området. Henning Christensen, som hidtil havde fungeret som suppleant, var villig til at træde til som bestyrelsesmedlem og blandt tilhørerne meldte Ditte Christensen, Klitmøller og Børge Petersen, Hurup sig kandidater til en bestyrelsespost, og dermed var bestyrelsen fuldtallig med 12 medlemmer. Det lykkedes ikke at finde nogen, der var villige til at fungere som suppleant.
Der var ikke indkommet forslag til behandling ved årsmødet.
Under eventuelt blev der blandt tilhørerne diskuteret betimeligheden af månegrisprojekter og placering af store landbaserede vindmøller. Knud Allan Knudsen havde flere henstillinger til arbejdet i den kommende bestyrelse. Han opfordrede til, at man kontaktede medlemmerne pr. brev for at få flere fra Sydthy til at melde sig som kandidater til bestyrelsesposter. Han understregede vigtigheden af at lytte til, hvad der foregår i nærområdet. Desuden foreslog han, at bestyrelsen tog kontakt til de mennesker, der var direkte involveret i storlandbrug og store vindmøller for i fællesskab at forsøge at løse de dermed forbundne problemer. I første række Landbruget og Thisted Kommune. Han opfordrede også DN både lokalt og centralt at arbejde for at forhindre anlæg i det åbne land, der medført nedlæggelse af den spredte bebyggelse der.
Efter generalforsamlingen fortalte Jan Skriver om Lille Vildmoses forvandling fra spagnumproduktionsområde til naturparadis. Han viste et stort antal fremragende billeder, han med stor tålmodighed har taget i området. Især billederne af dyrelivet derud gjorde indtryk. Vi så bl.a. elg, krondyr, vildsvin, havørn og kongeørn. Efter foredraget var der en lille servering som afslutning på en hyggelig og indholdsrig aften.

Årsberetning for 2016
Stenbjerg Kro den 1. november 2016
DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING - THY

Lokalafdelingen – DN Thy
Sidste år blev årsmødet afholdt den 28. oktober her på Stenbjerg Kro. Der deltog i alt 21 personer.
Efter det officielle årsmøde fortalte museumsinspektør - arkæolog Charlotte Boye Andersen, Thisted Museum, om det store arbejde, museet har med at registrere gravhøje og diger samt at tilse, at de bliver holdt i forsvarlig stand. Foredraget blev illustreret med fotos fra marken. Ligeledes blev der vist eksempler på årets fund ved hjælp af metaldetektorer.
 
Den nye bestyrelse blev konstitueret den 18. november 2015 med Ib Nord Nielsen som formand og Poul Hald-Mortensen som næstformand. Suppleant Søren Pedersen, Hamborg indtrådte i bestyrelse i stedet for Claus Eriksen, som er flyttet fra Thy og Henning Christensen, Amtoft blev valgt som ny suppleant. Bestyrelsen er således stort set sammensat som i 2015. 
En bredt sammensat bestyrelse, hvad angår erhverv, uddannelse og erfaring. Men desværre fortsat med en skæv køns- og aldersfordeling og stadigvæk med for få fra den sydlige del af kommunen.
DN Thy omfatter et stort geografisk område (Thisted Kommune) med værdifulde naturarealer og et stort landbrugserhverv. Nationalpark Thy udgør 22% af kommunens areal på 1095 km2. Det komplekse sagsområde, som følger heraf, er en udfordring for en forening, som hovedsagelig bygger på frivilliges indsats. Det er derfor bydende nødvendigt at tilgodese og udnytte det enkelte bestyrelsesmedlems specialviden og interesser optimalt.
Ud over arbejdet i bestyrelsen er DN Thys bestyrelsesmedlemmer knyttet til en lang række poster i bestyrelser, råd, styregrupper, netværk mm: Bestyrelsen for Nationalpark Thy, Nationalparkrådet, Naturplejenetværk for Nordvestjylland, Det Grønne Råd, Limfjordsnetværket, Naturstyrelsen Thys Brugerråd, forskellige styre- og arbejdsgrupper i nationalparken, Vejlernes Naturråd m.fl. Hertil kommer deltagelse i Fredningsnævnets og Natur- og Miljøklagenævnets besigtigelser.
I det forløbne år har der været afholdt 10 bestyrelsesmøder og en sammentælling af indkomne sager og henvendelser ligger på 684. En stigning på 25%! Langt de fleste afgørelser kommer fra Thisted Kommune, som er myndighed på flertallet af natur- og miljøsagerne. Men også afgørelser fra Fredningsnævn, Natur- og Miljøklagenævnet og Naturstyrelsen fylder meget. DN Thys medlemstal er pr. 1. oktober 2015: 988. En fremgang på 118 medlemmer eller +11% i forhold til sidste år. Årsagen kan dels skyldes hvervekampagnen i 2016 og dels polariseringen omkring beskyttelsen af vore kyster. Kampagnen ”Bevar vores kyster” var en stor succes. Sammen med 140.000 danskere fik DN sat en stopper for storudsalg af de fri danske kyster.
Arrangementer
Vi har gennem året afholdt en række arrangementer for både børn og voksne. Oftest i godt samarbejde med andre grønne foreninger og institutioner: Biologisk Forening for Nordvestjylland, Dansk Botanisk Forening, Foreningen til Svampekundskabens Fremme, Nationalpark Thy, Naturplejenetværket, LandboThy, Naturstyrelsen, m.fl.
Årets arrangementer startede søndag den 17. april med den traditionelle affaldsindsamling, som foregik flere steder i Thy. Summen af de i alt 14 indberetninger gav 2.140 kg affald, 245 dåser med pant og 1767 dåser uden pant.
Af andre arrangementer skal nævnes: 1. maj - Fugletur i Vejlerne (18), 19. juni - De Vilde Blomsters Dag i samarbejde med Botanisk Forening (50), 10. september – Heldagsekskursion til Vadehavet i samarbejde med BFN. Bussen var fyldt op. 17. september - Geologiens dag og 24. september (10) - Svampetur til Vilsbøl Plantage i samarbejde med BFN og Foreningen til Svampekundskabens Fremme (50 deltagere).
I den kommende tid vil der blive introduceret en ny hjemmeside, hvor bl.a. foreningens arrangementer vil blive annonceret.
Det arbejder vi med
Som allerede nævnt modtager DN Thy flere hundrede sager om året fra Thisted Kommune, Naturstyrelsen og Fredningsnævnet. Alle sager uanset art gennemgås og nærlæses, hvis der er behov for det. I et lille antal af sagerne, f.eks. hvis der er givet tilladelse til indgreb i beskyttet natur, anker DN tilladelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Vi er påpasselige med at udvælge de væsentligste sager og med at være omhyggelige med faglige og saglige begrundelser for de indsigelser, vi fremsender til myndighederne.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager mange klager fra hele landet. Uden at tage stilling til om udflytningen af de statslige arbejdspladser til Viborg er fornuftig eller ej, må vi konstatere, at kun få af de erfarne medarbejdere flytter med. Det forventes derfor, at sagsbehandlingstiden vil blive betydeligt længere. Et år eller mere vil ikke være usædvanligt. Det samme kunne man frygte, hvad angår administrationen af de tre ansvarsområder strandbeskyttelseslinjen, klitfredningslinjen og oversvømmelsesdirektivet. Her er administrationen udflyttet til Kystdirektoratet i Lemvig.
I år har DN-Thy anket 2 afgørelser fra Thisted Kommune.
Sammenfattende har vi anket langt under 1% af de modtagne afgørelser.
Det er noget af en myte, at DN ”rejser den ene sag efter den anden”. Virkeligheden er en helt anden. Og så er det jo også en anerkendelse af, at sagsbehandlingen normalt er af høj kvalitet i Thisted Kommune.
På landsplan har DN i 2015 sendt 198 klager til NMKN ud af 15.000 afgørelser og høringer. DN får medhold i ca. 60% af de realitetsbehandlede sager i Natur- og Miljøklagenævnet.
Lokalt har DN-Thy i det forløbne år fået medhold i 1 sag og tabt 0.
 
Nogle vigtige arbejdsområder og enkeltsager
Uden at gå i detaljer med arbejdsområder, høringssvar og enkeltsager, vil jeg gerne fremhæve nogle få emner, som har optaget os i årets løb.
Nationalpark Thy
DN-Thy er repræsenteret både i nationalparkbestyrelsen og nationalparkrådet.
Efter et stort forarbejde, som vi deltog aktivt i, forelå den reviderede nationalparkplan vedtaget af bestyrelsen inden den 31. marts 2016. Den nye nationalparkplan 2016-22 var herefter gældende fra og med 1. april 2016.
DN, DOF og BFN (Biologisk Forening for Nordvestjylland) indsendte et fælles høringssvar til planen, som kun i mindre grad blev tilgodeset.
Planen indeholder 22 indsatsområder, hvoraf 13 er højt prioriteret. 10 af de 22 indsatsområder omhandler naturforbedrende tiltag, men kun 3 er højt prioriteret.
Foreningernes forslag om zonering og en sonderende undersøgelse af, om Nationalpark Thy kan leve op til de internationale IUCN-kriterier for nationalparker blev afvist af bestyrelsen.
DN arbejder for, at der på et senere tidspunkt indarbejdes en zonering i nationalparkplanen i overensstemmelse med Naturstyrelsens ”friluftszonering” i den kommende driftsplanrevision. IUCN undersøgelsen vil der også blive arbejdet videre med.
Nationalparken har nedsat en styregruppe for et for-projekt vedr. sårbar natur, friluftsliv og faciliteter, hvor nuværende stier og faciliteter skal beskrives og sårbar natur identificeres i forhold til belastning. Styregruppen har Poul Hald-Mortensen som formand og DN-Thys formand deltager også.
Nationalparkcenteret Thy i Vorupør nærmer sig realiseringsfasen. Det skrev jeg også i årsberetningen sidste år. Men mon ikke vi nærmes os en løsning.
I den forbindelse skal det nævnes, at Støtteforeningen Nationalpark Thy har gjort et stort stykke arbejde ved at iværksætte en indsamlingskampagne, hvor målet er én million kroner samt bred lokal opbakning og støtte til planerne bag centret.
Ved udgangen af 2016 skal ministeren udpege ny formand og bestyrelse for Nationalpark Thy. Der bliver forholdsvis stor udskiftning, idet bestyrelsesmedlemmerne kun kan sidde to perioder, dvs. 8 år.
DN ser frem til, at ”Valget af organisationer skal afspejle interesserne i den enkelte nationalpark, og der vil i den forbindelse blive tilstræbt en balance mellem naturbeskyttelses- og benyttelsesinteresser” som der står i bemærkningerne til nationalparkloven.
DN vil fortsat gå aktivt og positivt ind i arbejdet omkring Nationalpark Thy.
Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme og ”helhedsplan” for Klitmøller
Thisted Kommune fik afslag på sin ansøgning til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme, ”Cold Hawaii connecting Sibiria”, idet den ikke opfyldte kriterierne.
Kort tid efter blev vi præsenteret for stort set det samme projekt, pakket ind i en såkaldt ”Helhedsplan for Klitmøller”. I denne plan figurerer der også en betonlagt cykel- og skatersti langs Klitmøller Å. Hele planen fokuserer stort set kun på surfer- og skaterinteresser.
Til vores forbavselse tog Thisted Kommune planen til efterretning og lod den indgå uændret i kommunens planarbejde for Klitmøller.
Efterfølgende er DN blevet opmærksom på, at skateboard (kaldes et rullebræt i færdselsloven), hverken må køre på vej, fortov eller stier. Ifølge færdselsloven må man nemlig ikke køre på skateboard andre steder end på dertil indrettede anlæg.
Thisted Kommune har med andre ord taget et planbidrag til efterretning, selv om det er i strid med færdselsloven.
  
Vandet Sø
Så lykkedes det, at få lovliggjort surfernes adgang til den østlige del af Vandet Sø. DN støttede surferne i, at gangbroen igennem rørskoven skulle have en bredde, som er praktisk anvendelig. Nu mangler vi bare en klar udmelding om, hvilke aktiviteter der kan praktiseres på de sø-arealer, hvor private har brugsretten.
Der har kun været få overtrædelser af de nye regler for surfing i 2016.
Ny vindmølleplan og husstandsvindmøller
DN Thy er generelt positiv indstillet over for etablering af vedvarende energikilder, herunder vindmøller. 
Den største udbygning bør ske på havet (efter grundige miljøundersøgelser), men også på land, hvor der allerede er påvirkning fra tekniske anlæg, f.eks. på industrihavne og langs store vejanlæg. I nogle landsdele er der stadig plads på landbrugsjorden, men i Thy finder vi, at mætningspunktet er nået.  
Grundlæggende mener DN-Thy, at Thisted Kommune ikke skal fortsætte med at at tillade opførelse af store vindmøller. Kommunen er jo, som den selv skriver, selvforsynende med vindproduceret el. Skal vi virkelig satse på at levere overskudstrøm til spotpris til Sverige, Norge og Tyskland?
Hvad angår husstandsvindmøller, så har DN med sympati bemærket, at Thisted Kommune konsekvent afviser ansøgninger til husstandsvindmøller i de landskabelige interesseområder.
Månegrise
DN har modtaget mange henvendelser fra bekymrede borgere, som er imod etableringen af en svinefabrik nær Egebaksande.
Projektet er blevet markedsført, som et ”Månegrisprojekt”, men det fremgår ingen steder i den miljøgodkendelse, som Thisted Kommune har meddelt.
Sagen er blevet anket til Natur- og Miljøklagenævnet af DNs sekretariat i København, idet DN-Thy ikke har kompetence til at anke komplicerede miljøgodkendelser. Anken er bl.a. begrundet med, at der er flere væsentlige mangler i godkendelsen. DN finder, at projektets størrelse skal sammenlignes med industrianlæg.
Til sidst vil jeg takke alle samarbejdspartnere, frivillige hjælpere,
bestyrelsesmedlemmer og alle aktive medlemmer for deres arbejdsindsats i 2016. Der er fortsat stor usikkerhed om fremtiden for natur- og miljøområdet, så er der brug for, at alle, som holder af den danske natur, står sammen.

Tak!

1. november 2016
På bestyrelsens vegne
Ib Nord Nielsen
formand