Årsmøde 2018

Årsmødet blev i år afholdt i Galleriet i Plantagehuset den 31. oktober.

Der var mødt ca. 30 medlemmer til årsmødet. Ib Nord Nielsen bød velkommen og bad om forslag til ordstyrer. Knud Allan Knudsen blev valgt uden modkandidat. Efter et par indledende bemærkninger gav han ordet til formanden, som derefter læst årsberetningen op. Efter enkelte bemærkninger fra forsamlingen blev beretningen godkendt. Årsberetningen kan læses herunder.

På valg til bestyrelsen var Ditte Christensen, Jens Brolev, Ib Nord Nielsen og Søren Petersen. Der var ikke foreslået andre kandidater, så alle 4 accepterede genvalg. Ingen ønskede at indtræde som suppleant til bestyrelsen.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på årsmødet.

Da der heller ikke var spørgsmål eller bemærkninger under eventuelt kunne ordstyreren takke for god ro og orden og dermed afslutte første del af årsmødet.

Resten af aftenen var helliget et meget interessant foredrag om tidlig bosætning i Thy ved Anne Louise Hack Olesen og Jens Henrik Beck, begge tidligere ansat ved Thisted Museum. Med eksempler fra udgravninger i Bjerre, ved møllecentret i Østerild og andre steder i Thy belyst ved et stort antal billeder gav de forsamlingen et levende billede af bosætningsmønstret i Thy i broncealder og jernalder.


Årsberetning for 2018

Plantagehuset, den 31. oktober 2018

 

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING - THY

 

 

Danmarks Naturfredningsforening på landsplan og regionalt

 

Den 7. april valgte repræsentantskabet for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding som ny præsident.

I 12 år havde Ella Maria Bisscop-Larsen været en meget synlig og kendt repræsentant for foreningen over for den danske befolkning.

Der var 2 kandidater til posten og Maria Reumert Gjerding blev valgt med 72% af repræsentantskabets stemmer. Maria er 40 år gammel og uddannet som cand.scient. i miljøplanlægning og internationale udviklingsstudier. Efter valget udtrådte hun af Folketinget og som aktiv i Enhedslisten.

Her fra DN-Thy støttede vi hendes kandidatur og har store forventninger til hendes virke for Danmarks Naturfredningsforening i de kommende år.

 

Ud over præsidentvalget blev der valgt 5 personligt valgte medlemmer til repræsentantskabet, som består af medlemmer udpeget af de lokale afdelinger samt 15 personligt valgte. Fra den nordjyske region fik vi valgt Poul Hald-Mortensen.

 

Danmarks Naturfredningsforening har et samråd i hver landsdel, fra Nordjylland til Storkøbenhavn. Samrådet for DN Nordjylland er et samarbejdende organ for DNs medlemmer i regionen. De 10 afdelingsbestyrelser samles ca. 4 gange om året for at udveksle erfaringer og blive orienteret om større aktuelle sager og kampagner. Her i det nordjyske fungerer dette samarbejde særdeles godt. Samrådsformand er Thorkild Kjeldsen fra Aalborg afdelingen. Han er samtidig mangeårig vicepræsident i DN.

 

 

Lokalafdelingen – DN Thy

 

Sidste år blev årsmødet afholdt den 24. oktober på VUC i Thisted. 

Der deltog i alt ca. 50 personer.

Knud Allan Knudsen blev valgt til ordstyrer.

Efter godkendelse af årsberetningen for 2017 var der valgt til bestyrelsen. Nanna Gad, Erik Bach Jensen, Poul Sivertsen og Alice Brohus Skriver blev genvalgt til bestyrelsen for en ny 3 årig periode. Der blev ikke valgt suppleanter.

 

På grund af valget til kommuner og regioner den 21. november 2017 havde vi inviteret til naturpolitisk vælgermøde efter årsmødet. 7 partier havde sendt kandidater. 

Der var på forhånd udsendt emner, som vi gerne ville høre kandidaternes mening om:

Økologisk mad på kommunens institutioner, Nationalparken, affaldssortering, planlov –

 

udvikling af kystnærhedsområder og til sidst kæmpevindmøller. I aftenens løb kom vi godt omkring de fleste emner og det blev en udbytterig aften, som forhåbentlig gjorde deltagerne klogere på, hvor krydset skulle sættes på valgdagen.

 

Den nye bestyrelse konstituerede sig den 23. november 2017 med status quo som resultat. En fuldtallig bestyrelse på 12 medlemmer, men desværre blev der ikke valgt en suppleant. Bestyrelsen er bredt sammensat, hvad angår erhverv, uddannelse og erfaring. Desværre fortsat med en skæv køns- og aldersfordeling og stadigvæk med for få medlemmer fra den sydlige del af kommunen.

 

DN Thy omfatter et stort geografisk område (Thisted Kommune) med værdifulde naturarealer og et stort landbrugserhverv. Nationalpark Thy udgør 22% af kommunens samlede areal på 1095 km2. 

  

Det komplekse sagsområde og mængden af sager er en stor udfordring for en forening, som hovedsagelig bygger på frivilliges indsats. Det er derfor bydende nødvendigt at tilgodese og udnytte det enkelte bestyrelsesmedlems specialviden og interesser optimalt.

 

Ud over arbejdet i bestyrelsen er DN Thys bestyrelsesmedlemmer knyttet til en lang række poster i bestyrelser, råd, styregrupper og netværk: Bestyrelsen for Nationalpark Thy, Nationalparkrådet, Naturplejenetværk for Nordvestjylland, Det Grønne Råd, Limfjordsnetværket, Naturstyrelsen Thys Brugerråd, forskellige styre- og arbejdsgrupper i nationalparken, Vejlernes Naturråd m.fl. Hertil kommer deltagelse i Fredningsnævnets og Miljø- og Fødevareklagenævnets/Planklagenævnets besigtigelser.

 

I det forløbne år har der været afholdt 11 bestyrelsesmøder.

En sammentælling af de indkomne sager og henvendelser ligger på 502 (579 i 2017). Et fald på 13%. Langt de fleste afgørelser kommer fra Thisted Kommune, som er myndighed på flertallet af natur- og miljøsagerne. Men også afgørelser fra Fredningsnævn, Miljø- og Fødevareklagenævnet og Miljø- og Fødevareministeriet fylder meget. 

DN Thys medlemstal er pr. 1. oktober 2018: 843. En tilbagegang på 80 medlemmer eller   - 8,5% i forhold til sidste år. Tilbagegangen kan have mange forklaringer, men det er ikke unormalt, at der sker et fald i medlemstallet efter en hvervekampagne, som den vi havde i 2016. DN har på landsplan ca. 129.000 medlemmer.

 

Arrangementer

 

Vi har gennem året afholdt en række arrangementer for både børn og voksne. Oftest i godt samarbejde med andre grønne foreninger, myndigheder og institutioner.

Den 22. april var den traditionelle affaldsindsamlingsdag, som foregik flere steder i Thy. DN-Thys arrangement foregik ved Bøgsted Rende med 12 deltagere. Selve stranden var forbavsende ren og der skulle gås lang for at fylde affaldssækken. Herudover deltog 75 personer forskellige steder i Sydthy. Summen af indberetninger gav ca. 3.500 kg affald. Af andre arrangementer skal nævnes: Tur til Hirsholmene, De Vilde Blomsters Dag, Eftersøgning af sommerfuglen Hedepletvinge, Skovens træer og buske, Hjortebrøls- og svampetur på Naturens Dag, den 9. september i henholdsvis Tved og Nystrup klitplantager og Koncertvandring midt i september med sangskriver og guitarist Maria Elizabeth.

Det bør også nævnes, at mange medlemmer fra DN-Thy deltog i årets Naturmødet i Hirtshals fra den 24. – 26. maj. Der planlægges fælleskørsel for deltagere i maj 2019.

 

 

 

Det arbejder vi med

 

Som allerede nævnt modtager DN Thy flere hundrede sager om året fra Thisted Kommune, Miljø- og Fødevareministeriet og Fredningsnævnet. Alle sager uanset art gennemgås og nærlæses, hvis der er behov for det. I et lille antal af sagerne, f.eks. hvis der er givet tilladelse til indgreb i beskyttet natur, anker DN tilladelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vi er påpasselige med at udvælge de væsentligste sager og med at være omhyggelige med faglige og saglige begrundelser for de indsigelser, vi fremsender til myndighederne. Gennem arbejdet med klagesagerne fungerer vi som naturens advokat.

 

Alle klagemuligheder er nu samlet i Nævnenes Hus i Viborg. Sidste år orienterede jeg om, at sagsbehandlingstiden var blevet urimelig lang efter udflytningen. Det er ikke blevet bedre - tværtimod. Efter min mening er det så problematisk, at retssikkerheden er direkte truet for både ansøgere og klagere.  

 

Det er ikke kun klagenævnene, som har problemer med sagsbehandlingstiden. DN-Thy konstaterede sidste år, at Kystdirektoratet i Lemvig 

En sag om om overtrædelse af naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelseslinjen, som DN-Thy anmeldte til Kystdirektoratet den 8. november 2016, er endnu ikke taget op til realitetsbehandling, hvorimod en byggesag inden for strandbeskyttelseslinjen på samme matr. nr. blev afgjort efter 4 dage. En helt uforståelig forskelsbehandling!

 

I år har DN anket 1 afgørelser fra Thisted Kommune vedrørende en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Denne sag har snart ligget til afgørelse i klagenævnet i et år. Herudover klagede vi sammen med sekretariatet over Kystdirektoratets tilladelse til genopførelse af en ”lade” inden for strandbyggelinjen. Pga. en procedurefejl blev klagen afvist af klagenævnet. 

 

Sammenfattende har vi i Thy anket 2 ud af 502 modtagne sager.

 

Det er noget af en myte, at DN ”rejser den ene sag efter den anden”. Virkeligheden er en helt anden, idet langt de fleste afgørelser er veldokumenterede og i overensstemmelse med lovgivningen. 

 

På landsplan har DN i 2017 sendt 156 klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet. DN har fået medhold i 81% af de realitetsbehandlede sager i klagenævnet. 

 

Lokalt har DN-Thy i det forløbne år ikke modtaget endelige afgørelser fra klagenævnene.

 

 

Nogle vigtige arbejdsområder, enkeltsager og udfordringer 

 

Uden at gå meget i detaljer, vil jeg gerne fremhæve nogle få emner, som har optaget bestyrelsen i årets løb. 

 

 

Nationalpark Thy

 

DN-Thy er fortsat repræsenteret både i nationalparkbestyrelsen (Jens Brolev) og nationalparkrådet (Ib Nord Nielsen).

 

I år er det 10 år siden Nationalpark Thy blev indviet. Det er blevet fejret på behørig vis af bestyrelse, råd, frivillige og sekretariatsmedarbejdere under ledsagelse af et næsten tropisk uvejr. Men trods det - en god fest.

Når man taler med thyboer om nationalparken, lyder det første spørgsmål næsten altid: Hvornår kommer nationalparkcenteret? Hvorfor tager det så lang tid?

Nu er der heldigvis lys for enden af tunnelen. Finansieringen på godt 81 mio. kr. til det storstilede projekt ”Trædesten til  Naturen”, er næsten på plads. Bevillinger fra flere større fonde, Thisted Kommune og ikke mindst opbakningen og indsatsen fra Støtteforeningen Nationalpark Thy har bragt realiseringen nærmere. 31. mio. kroner af den samlede sum skal gå til opførelse af centeret i Vorupør.

 

Her er lidt fakta om projekt ”Trædesten til Naturen”: En massiv satsning på hele formidlings- og oplevelsesaspektet af Nationalpark Thy, og projektet omfatter bl.a.

  • Markante indgange til nationalparkens natur med særlig fokus på inspirerende og motiverende formidling ved Lodbjerg Fyr, Nationalparkcenter Thy i Nr. Vorupør og Hanstholm Fyr, der leder folk ud til mageløse oplevelser i en storslået natur. Højere kvalitet i formidlingen af nationalparkens natur og kulturhistoriske oplevelser formidlet gennem frivillige formidlere, naturvejledere og udstillinger.
  • Større udbud af fysiske faciliteter i høj kvalitet, som fx shelters, boardwalks, udkigsplatforme og vandrestier.
  • De konkrete faciliteter udvikles i samarbejde med projektets partnere, brugere og borgere.

Hanstholm Fyr er restaureret. Lodbjerg Fyr ventes klar til indvielse midten af 2019 og processen for det nye nationalparkcenter i Vorupør er igangsat og bygningen forventes at stå klar ultimo 2020.

Det er ingen hemmelighed, at DN Thy ser frem til at nationalparkens infrastruktur kommer på plads, så indsatsen for naturen kan intensiveres. Der har været forskellige udfordringer, som har forsinket naturindsatsen, men der er flere projekter i støbeskeen fra de vigtige indsatsområder i Nationalparkplan 2016-2022. Naturlig hydrologi, sammenhængende klithedenatur og vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning.

I udkast til finansloven for 2019 er der blevet bevilget 1,2 mio. kr. mere til Nationalpark Thy. Bestyrelsen har besluttet, at denne forventede merbevilling skal gå til at styrke naturindsatsen. Også et skridt i den rigtige retning.

I 2018 har der været fremlagt forslag om at udvide Nationalpark Thy i Krik Vig og fra Hanstholm til Bulbjerg. DN Thy støtter disse bestræbelser, men er klar over, at ideerne skal modnes og at det vil tage tid. 

 

 

Naturstyrelsen Thy – Ny driftsplan 2017-2031

 

Driftsplan for Naturstyrelsen Thy 2017-2031 har været længe undervejs og er endnu ikke vedtaget. Det skyldes bl.a., at styrelsen har været udsat for store besparelser og personalemæssige udfordringer i forbindelse med udflytning.

Planforslaget blev sendt i høring i perioden januar-marts 2018. 

Biologisk Forening for Nordvestjylland, Danmarks Naturfredningsforening Thy og Dansk Ornitologisk Forening for Nordvestjylland afgav fælles høringssvar, hvor det blev fremhævet, at driftsplanen var den første efter oprettelsen af Nationalpark Thy, og at der derfor forventes en lang tydeligere afspejling af dette i den nye driftsplans mål og indhold. Herudover indeholder svaret 9 konkrete anbefalinger.

Der foreligger endnu ikke et svar og efterfølgende driftsplan fra Naturstyrelsen.

 

 

Thisted Kommune - Ny kommuneplan

 

Kommuneplan 2017 – 2029 blev vedtaget af Thisted Kommunalbestyrelse sidst i maj 2018. 

 

DN Thy afgav høringssvar i marts 2018. Et enkelt kritikpunkt fra proces og resultat skal fremhæves her. Thisted Kommune havde igangsat en landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden, som ikke var færdiggjort, gennemført i sin helhed og offentliggjort før høringsperioden. Pga. denne mangel i planen var offentligheden afskåret fra fra at forholde sig til ændringer / justeringer i landskabskategorierne og deraf følgende anvendelsesmuligheder af de enkelte områder. 

 

Alt i alt mener DN Thy at Kommuneplan 2017 - 2029 er gennemarbejdet og et godt grundlag for fremtidens forvaltning af Thisted Kommune. 

 

 

Det Grønne Danmarkskort - Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd

 

I forbindelse med en ændring i planloven skal kommunerne udpege et Grønt Danmarkskort i kommuneplanen samt nedsætte lokale naturråd på tværs af kommunegrænserne. Det Lokale Naturråd har en rådgivende rolle i relation til kommunens arbejde med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er en sammenhængende naturudpegning, som omfatter både eksisterende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser, og som skal sikre en forstærket indsats for at skabe større og mere sammenhængende naturområder.

Der blev oprettet et lokalt naturråd for Thisted og Morsø kommuner. Det Lokale Naturråd bestod af både erhvervsinteresser og grønne organisationer.

Resultatet af Det Lokale Naturråds arbejde udmøntede sig i en række anbefalinger og retningslinjer for udpegninger til Grønt Danmarkskort i Thisted og Morsø kommuner, samt konkrete forslag til justeringer af de eksisterende udpegninger til Grønt Danmarkskort i de to kommuner.

Det Lokale Naturråd blev nedsat 15. januar 2018 og afsluttede arbejdet den 15. juli 2018. Arbejdet i Det Lokale Naturråd forgik forbilledligt dels pga. de kompetente medarbejde fra kommunerne og dels pga. samarbejdsviljen blandt deltagerne. Der var udpræget vilje til konsensus. 

Thisted Kommune har besluttet, at resultaterne og forslagene indarbejdes i et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017-2029.

 

Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ved havne

På baggrund af ændring af Naturbeskyttelsesloven, blev det muligt for kommunerne senest den 1. juni 2018 at ansøge Kystdirektoratet om at ophæve eller reducere strandbeskyttelseslinjen på og ved havne. 

Thisted Kommune har ansøgt om, at få ophævet strandbeskyttelseslinjen på 5 lokaliteter: Agger Havn, Doverodde Havn, Vilsund Havn, Synopal og Storodde samt Amtoft Havn. DN Thy mener, at Thisted Kommunes ønske om at ophæve strandbeskyttelseslinjen på et 18 ha stort område ved Synopal og Storodde ikke lever op til kriterierne. 

Derfor har DN-Thy følt sig nødtvunget til at henvende sig direkte til Kystdirektoratet for at få afklaret, om Thisted Kommune lever op til kriterierne for at få ophævet strandbeskyttelseslinjen på de 5 lokaliteter. Vi venter spændt på resultatet.

 

 

Afslutning

 

Til sidst vil jeg takke alle samarbejdspartnere, frivillige hjælpere, bestyrelsesmedlemmer og alle aktive for deres arbejdsindsats i 2018. Vi vil fortsat arbejder for, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med en rig og mangfoldig natur, et smukt og varieret landskab og et rent og sundt miljø.

 

Tak!

 

 

 

 

  1. oktober 2018

 

På bestyrelsens vegne

 

Ib Nord Nielsen formand